Favorite Comment

상실의 시대 (2001)

상실의 시대 (2001) - 드라마 영화 103 의사록. Assunto de Meninas, Szép szédülés, Pasión prohibida, A Outra Metade do Amor, La Rage au coeur, Rebelles, Lost and Delirious - Bezaubernde Biester, Elátkozott szerelem, Kayip ve çilgin, Lost and delirious - Verrückt nach Liebe, Rebelles, El último suspiro, Zagubione, La Rage au cœur. 메리 브래드포드는 아버지가 재혼한 뒤 퍼킨즈 걸즈 콜리지에 전학 온 학생. 메리의 룸메이트는 톡톡 쏘는 반항아 폴린 오스터와 아름다운 빅토리아 몰러이다. 어머니를 잃은 메리, 어머니에게 버림받고 입양된 폴리, 부모의 기대에 자신을 맞출 수 없는 토리는 곧 서로의 마음을 이해해주는 절친한 친구가 된다. 메리는 서서히 폴리와 토리가 단순한 친구 이상이라는 것을 알게 된다. 합창 시간에 몰래 교환되는 애무, 옥상에서 그들이 나누는 키스를 지켜보며, 메리는 어느 순간부터 둘의 비밀을 공유하고 수호하게 된 자신을 발견한다. 그들의 비밀은 어느 날 토리의 동생 앨리슨이 언니와 폴리가 같은 침대에 있는 것을 발견하면서 폭로된다. 사태를 해결하기 위해 토리는 둘 사이에 특별한 관계가 있다는 걸 부인하고 폴리를 멀리하게 되는데... , , , , , , , ,

다운로드 in HD
4.1/10 으로 393 사용자